Terms Of Service.

Algemene Voorwaarden Dienstverlening met betrekking tot het verlenen van diensten aan cliënten van Chary Solutions.

Chary Solutions heeft tot doel om de marketing voor de cliënt te verzorgen. De wijze waarop dit gebeurt is aan de cliënt uitgelegd en/of vastgelegd in een orderbevestiging. Voor zover tussen Chary Solutions en een cliënt niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van Chary Solutions. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Chary Solutions geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Artikel 1 – Offertes

‍1.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en 1 maand geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

1.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn en/of wanneer meer werkzaamheden noodzakelijk zijn dan uit de aanvraag blijkt, heeft Chary Solutions het recht het meerwerk in rekening te brengen, dan wel de prijzen aan te passen.

1.3 Indien er zich na het aangaan van enige overeenkomst prijsverhogingen voordoen, welke buiten de invloedsfeer liggen van Chary Solutions, is Chary Solutions gerechtigd deze prijsverhogingen door te belasten aan de contractpartner.

1.4 Indien bij het opstellen van een offerte, op verzoek van de klant, meer dan gebruikelijke inspanningen van Chary Solutions worden verlangd, is Chary Solutions gerechtigd de kosten hiervan in rekening te brengen, zelfs wanneer deze offerte niet tot een overeenkomst leidt.

Artikel 2 – Opdrachten / Orders

‍2.1 Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij als zodanig wederzijds schriftelijk zijn bevestigd.

2.2 De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht Chary Solutions volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan Chary Solutions, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden.

2.3 De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor tijdige inspectie van de door Chary Solutions te leveren zaken. Bij een levering zoals ten behoeve van een website, een expositie of een advertentiecampagne, zulks in de meest ruime zin, dient die inspectie direct bij oplevering te geschieden. Reclames dienen in dat geval direct te worden gedaan. In alle andere gevallen dient er binnen drie werkdagen te worden gereclameerd. Geschiedt dit niet (tijdig) dan heeft Chary Solutions aan haar verplichtingen voldaan.

Artikel 3 – Wijziging opdracht

‍3.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden, wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk en worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.

3.2 Indien Chary Solutions, door omstandigheden welke ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend waren, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Chary Solutions gerechtigd de daaruit vloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever wordt hierover, voor zover dat mogelijk is, vooraf geïnformeerd. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren. De factuurbedragen die betrekking hebben op de wel uitgevoerde werkzaamheden, dienen te worden voldaan.

Artikel 4 – Levertijd

‍4.1 Een overeengekomen levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door Chary Solutions wordt ontvangen.

4.2 Overschrijding van overeengekomen levertijden, door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Leveringen

5.1 Chary Solutions is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering.

5.2 Chary Solutions is tevens gerechtigd te allen tijde vóór aanvang van de werkzaamheden of tijdens de werkzaamheden gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 6 – Risico’s

‍6.1 Het risico voor de service die is geleverd, wat algeheel intellectueel eigendom is, is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de opdrachtgever.

Artikel 7 – Garantie

‍7.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen spant Chary Solutions er zich bijzonder voor in dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Artikel 8 – Abonnementen en domeinen

8.1 Een overeengekomen abonnement heeft een minimale looptijd van 3 maanden. Abonnementen kunnen 1 maand voor het aflopen van iedere abonnementsperiode wederzijds worden opgezegd. Wordt een abonnement niet tijdig opgezegd dan wordt het abonnement stilzwijgend voor een periode van 3 maanden verlengd. Opzeggingen worden alleen in behandeling genomen wanneer alle openstaande facturen zijn voldaan.

8.2 Abonnementsgelden dienen vooruit te worden betaald. Op de 15e van de maand ontvangt de klant een factuur voor de maand die er op volgt m.b.t Management Service Fee, de Commissie Fee over de voorafgaande periode van 30 dagen worden separaat geïncludeerd in de factuur. Op de 28e wordt deze factuur geïncasseerd. De cliënt geeft toestemming de abonnementsgelden via automatische incasso te laten plaatsvinden. Cliënt is verantwoordelijk voor voldoende saldo op de rekening waar de incasso van wordt gedaan.

8.3 Chary Solutions is eigenaar van de domeinen waarop online-platforms zijn gebouwd, de klant huurt dit domein. Deze website zal na het beëindigen van het abonnement door een andere klant van Chary Solutions gehuurd kunnen worden. In dit geval zal het beeldmerk en de bedrijfsgegevens van de nieuwe klant geplaatst worden. Er bestaat een mogelijkheid om tegen een overeengekomen prijs het domein over te nemen. Alle plug-ins en SEO bevorderende technieken zullen in geval van overname worden verwijderd.

‍8.4 De cliënt stemt toe dat Chary Solutions gebruik maakt van de handelsnaam en het beeldmerk van de cliënt op haar portal. Chary Solutions wordt gevrijwaard van iedere claim ten aanzien van intellectueel eigendom, plagiaat of zaken van die strekking.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud en copyright

‍9.1 Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde zaken en/of diensten eigendom van Chary Solutions. Chary Solutions behoudt zich derhalve uitdrukkelijk de integrale eigendom voor zolang er geen integrale betaling is verricht.

‍9.2 Chary Solutions behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever tot het vervaardigen ervan de opdracht heeft verstrekt.

‍9.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, reclame -, communicatie- of multimedia-uiting waarvan Chary Solutions het auteurs-, beeld-, of copyright bezit, te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen – ook niet een deel ervan – zonder schriftelijke toestemming van Chary Solutions.

‍9.4 Het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooirechten, merkrechten, tekening - of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden behoort niet tot de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever vrijwaart Chary Solutions dienaangaande te allen tijde. Dit laatste geldt onverkort eveneens wanneer Chary Solutions op verzoek van de opdrachtgever werken van derden of andere producten van derden, waarop mogelijk rechten van intellectuele eigendom zouden kunnen rusten, bewerkt.

9.5 Chary Solutions is gerechtigd haar naam op het ontwerp, reclame-, communicatie- of multimedia-uiting te vermelden.

9.6 Chary Solutions heeft voor promotionele doeleinden het recht om van het verwezenlijkt project foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze openbaar te maken, tenzij bij opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

9.7 Wanneer de overeenkomst tevens inhoudt dat de opdrachtgever zaken huurt van Chary Solutions, dienen deze direct bij aflevering door de opdrachtgever te worden geïnspecteerd. Na aflevering kunnen geen reclamaties meer plaatsvinden. De gehuurde zaken dienen in goede toestand te worden geretourneerd. Bij inname vindt eveneens een gezamenlijke inspectie plaats. Eventuele geconstateerde gebreken of vermissingen dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden

‍10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling, tenzij anders overeengekomen, binnen 12 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte (voorschot) factuur plaats te vinden.

‍10.2 Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn van 5 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de debiteur van rechtswege in gebreke en is Chary Solutions gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 1,5% per maand – een gedeelte van een maand voor een volle gerekend – of de wettige rente – zo deze hoger is – over het dan openstaande bedrag.

‍10.3 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden zoals omschreven in dit artikel is Chary Solutions gerechtigd de goederen en/of diensten terug te nemen en/of haar werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst (buiten)gerechtelijk te ontbinden, dan wel zich eraan te onttrekken.

‍10.4 Chary Solutions behoudt zich het recht voor buiten de overeengekomen vergoeding voor haar producten en diensten van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, en rente te vorderen, die door het uitblijven van de betaling na de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn zijn ontstaan. Chary Solutions is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op 10% van het verschuldigde, met een minimum van € 300,–.

Artikel 11 – Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever

11.1 De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

‍11.2 In bovenstaande gevallen heeft Chary Solutions voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht Chary Solutions vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

‍11.3 Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is Chary Solutions gerechtigd de volledige prijs van door haar geleverde diensten en goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van Chary Solutions.

Artikel 12 – Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan internetstoringen, internetvirusaanvallen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Chary Solutions door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Chary Solutions niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst schriftelijk worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Chary Solutions behoudt zich het recht voor naar eer en geweten de extra kosten die worden gemaakt om situaties te herstellen aan opdrachtgever door te belasten.

Artikel 13 – Ontbinding

Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt, heeft Chary Solutions het recht deze overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Chary Solutions op vergoeding van de geleden schade, gederfde winst en rente.

Artikel 14 – aansprakelijkheid

‍14.1 Het is cliënt bekend dat de diensten van Chary Solutions kunnen worden beïnvloed door derden (bijvoorbeeld Google of Facebook). Chary Solutions is niet aansprakelijk te stellen voor het uitblijven van het door de klant gewenste resultaat. Chary Solutions heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

14.2 Indien de cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Chary Solutions die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Chary Solutions voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Chary Solutions wordt uitgekeerd. Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Chary Solutions beperkt tot een maximum van het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Chary Solutions sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door Chary Solutions ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

Artikel 15 – geschillen

‍15.1 Op alle overeenkomsten met Chary Solutions is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

‍15.2 In geval van geschillen tussen de cliënt en Chary Solutions zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hierboven bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Chary Solutions zijn (neven)vestigingsplaats heeft

Artikel 16 – Overig

‍16.1 Alle afwijkingen op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden als supplement van deze overeenkomst en te worden ondertekend door beide partijen.

‍16.2 Opdrachtgever en Chary Solutions kunnen hun rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

‍16.3 Als een van de bepalingen van deze overeenkomst om welke reden dan ook nietig wordt verklaard, zal de geldigheid van de overige bepalingen niet worden beïnvloed. In dat geval zal de nietig verklaarde bepaling worden vervangen door een andere wettelijke bepaling, die het dichtst bij de originele bedoeling van de partijen in deze overeenkomst ligt.

‍16.4 Chary Solutions is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade bij de opdrachtgever en/of derden, hetzij voortkomende uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen van de overeenkomst strekkende tot het bedenken en ontwerpen van het werk of tot uitvoering en in gebruik geven van het werk, hetzij ten gevolge van enig gebrek, hoe ook genaamd en wanneer ook ontstaan aan het werk, tenzij ten gevolge van enig andere oorzaak verband houdende met de overeenkomst tussen partijen, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van Chary Solutions. De opdrachtgever dient te allen tijde genoegzaam verzekerd te zijn voor haar eigen directe en indirecte schade.